+95 9 450 88000 1

ျမန္မာတျပည္ လုံးကုိ ေစ်းေရာင္းမယ္

#MadeInMyanmar (အခုပဲ ေဒါင္းထားလုိက္ပါ)

အသံံံံုုးျပဳရန္ လြယ္ကူ အဆင္ေျပျခင္း

Simple & Easy to use. The Best User Experience Wonderful UI

ပစၥည္း၀ယ္ယူ ႏိုင္သည့္အျပင္ ကိုယ္တိုင္တင္ ၍ေရာင္းႏိုင္ျခင္း

Not Only for Buyer But also for Seller Perfect Platform for both Buyer & Seller!

ယံံံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာေငြေပးေခ်မႈႈႈကိုအသံံံံုးျပဳႏိုင္ျခင္း

Cash On Delivery Debit and Credit Card Payment Payment through Convenient Store!

Contact With Us

Room (93), 9th Floor, Orchid Condo, Ahlone Road, Ahlone Township, Yangon

Phone : 450880001, 450880002, 450880003

E-mail : hello@myanmarhighsociety.com